Mise

Odborná společnost letecká České republiky z. s.
je spolkem sdružujícím individuální a právnické osoby se vztahem k letectví a kosmonautice
a to jak na bázi profesionální tak i na bázi zájmové.


Hlavním cílem spolku je především uspokojování profesních zájmů svých členů v oblasti letectví a kosmonautiky a pomáhat odbornému a profesnímu rozvoji v oboru a zprostředkovávat nejnovější informace o současném stavu technologií a vědeckého poznání v celosvětovém měřítku.

 

Odborná společnost letecká České republiky, z. s. je zakládající členskou společností Českého svazu vědeckotechnických společností ČSVTS a aktivně spolupracuje a podílí se na práci ČSVTS, spolupracuje s partnerskými členskými spolky ČSVTS a přispívá k naplňování společné vědecko- technické a inženýrské politiky inženýrské komunity České republiky.

 

Odborná společnost letecká České republiky, z. s. organizuje pravidelně různé odborné akce zaměřené především na zprostředkování významných odborných informací a nejnovějších poznatků z vědeckého výzkumu, vývoje a inovací zahrnující širokou oblast letectví a kosmonautiky jak pro specificky zaměřené cílové skupiny odborníků, tak i pro širší zájmovou veřejnost a zejména pak pro mládež a studenty.

 

Odborná společnost letecká České republiky, z. s. zajišťuje pro své členy odborné a společenské fórum prostřednictvím diskusních setkání, besed, přednášek, seminářů a konferencí a to jak pro odbornou tak i pro zájmovou veřejnost, publikuje významné technické a vědecké informace v domácím i zahraničním odborném tisku i ve sdělovacích prostředcích, rozhlase i televizi a vyjadřuje se k aktuálním problémům i k vývoji oboru a poskytuje profesní služby svým průmyslovým partnerům i státní správě.

 

Významnou součástí aktivit Odborné společnosti letecké České republiky, z. s. je pomoc středním školám a technickým univerzitám v získávání zájmu mladé generace o přírodní vědy a techniky zprostředkováváním atraktivních informací z oblasti letectví a kosmonautiky formou besed, ukázek letadlové techniky, simulátorů letu a leteckého modelářství. Vedle popularizačních aktivit zajišťuje Odborná společnost letecká České republiky, z. s. také vysoce odborné přednášky pro studenty technických univerzit a poskytuje vysokým školám pomoc při odborném vedení bakalářských prací, diplomových prací a doktorských disertačních prací.

 

Odborná společnost letecká České republiky, z. s. sehrála po roce 1990 významnou roli při zprostředkování osobních setkání československých letců, veteránů Druhé světové války se studenty technických univerzit a širokou veřejností prostřednictvím besed, konaných každoročně na Fakultě strojní ČVUT v Praze v letech 1991 až 2007 za účasti legendárních československých letců, veteránů z bitvy o Británii v Royal Air Force, působících dále v severní Africe a v Sovětském svazu. Díky těmto setkáním získali mladí lidé dříve cenzurované informace o hrdinství československých pilotů a jejich významnému příspěvku k vítězství nad fašismem a také informace o perzekucích, kterých se dopouštěl totalitní komunistický režim v Československu na československých leteckých veteránech.

 

Odborná společnost letecká České republiky, z. s. reprezentuje své členy doma i v zahraničí svým aktivním členstvím v ČSVTS a v podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v Odborné porotě Česká hlava a v mezinárodních federacích a společnostech jako řádný člen Českého národního výboru pro spolupráci s Evropskou federací národních inženýrských asociací FEANI, a řádný člen Evropské rady leteckých a kosmických společností CEAS. Členství v těchto prestižních domácích a zahraničních organizacích vytváří dokonalé podmínky pro propojení členů Odborné společnosti letecké České republiky, z. s. s domácí a zahraniční odbornou veřejností a průmyslem a umožňuje oboustrannou komunikaci a zprostředkování profesních zájmů členů v domácí politice i vzhledem k zahraničí. Jako člen ČSVTS Odborná společnost letecká České republiky, z. s. a její členové přijali mezinárodně respektovaný etický kodex inženýra.